سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دارالحكمه و حوزه هاي خواهران اصفهان 
مدرس 
 
 
دروس مختلف حوزوی